Admitere Facultăți România Metodologie

  

București:

1)    Facultatea de Matematică și Informatică (Universitatea din București)


                Metodologia de admitere

    Admiterea la studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), se va face numai pe bază de dosar, fără nicio probă scrisă. Se va ține cont de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și de rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate, conform metodologiei proprii.

    Pentru fiecare candidat media de admitere se calculează cu două zecimale, prin trunchiere, după formula specifică fiecărui domeniu de licență. La înscriere, candidații pot opta pentru un domeniu de licență, pentru două domenii de licență sau pentru toate trei domeniile de licență, dar vor candida la fiecare domeniu cu media specifică acelui domeniu.

 

                Preînscriere/Înscriere admitere

    Un candidat este înscris la examen dacă a depus un dosar valid complet, care include rezultatele de la examenul de bacalaureat, dovedite prin încărcarea în format electronic a diplomei de bacalaureat (sau a unei adeverințe eliberate de liceu, conform metodologiei).

    Candidaților care susțin bacalaureatul in iunie-iulie 2021 li se oferă posibilitatea de a se preînscrie prin completarea tuturor celorlalte documente si prin acceptarea extragerii automate a rezultatelor de la bacalaureat din SIIIR-Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România, pe baza unui acord între Universitatea din București si Ministerul Educației și Cercetării. În urma extragerii automate a rezultelor, candidații preînscriși al căror dosar a fost validat și care au care au promovat examenul de bacalaureat, vor fi automat înscriși.

 

                Admitere licență I - depunere dosar fizic

    Candidații admiși pe locuri cu taxă vor depune în facultate dosarul complet în formă fizică (fișele de înscriere vor fi printate în facultate, se vor semna contractele de studii și fișa de înscriere în anul universitar 2020-2021). Pentru motive bine justificate, candidații pot solicita amânarea depunerii dosarului fizic. Canidații care solicită această amânare trebuie să trimită pe adresa secretariat@fmi.unibuc.ro un email cu subiectul „Licenta – amanare depunere dosar fizic” o cerere semnată în care precizează motivul amânării și perioada în care pot veni pentru depunerea dosarului.

    Candidații admiși la buget pot veni în aceeași perioadă pentru completarea dosarului fizic, dar vor avea această posibilitate și în luna octombrie. În momentul completării dosarului fizic, candidații vor semna contractul de studii și fișa de înscriere.

 

CLICK AICI PENTRU Metodologia de admitere la studii de licenta IF 2020

CLICK AICI PENTRU Întrebări frecvente legate de admitere

 

2)    Facultatea de Automatică şi Calculatoare


                Înscriere si concurs

    -> Înscrierea se face prin portalul https://admitere.pub.ro 

    -> https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2020.pdf 

    -> https://acs.pub.ro/public/Admitere-licenta-UPB-2020-SintezaACS.pdf 

 

3)     Facultatea de Informatică Managerială (Universitatea Româno-Americană)

 


                   Admiterea la Universitatea Româno-Americană :

            *se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine (vezi Anexă).

 

   Modul de Desfășurare a Concursului de Admitere:

        Candidații care prezintă ATESTATE eliberate de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine (vezi Anexă) au posibilitatea de a NU mai susține Proba de Eseu sau Interviu (la alegerea candidatului); nota de la atestat sau echivalentă va reprezenta nota pentru Proba de concurs.

 

a)     În cazul în care alegeți Proba de concurs sub formă de ESEU

1.     Forma lucrării:

 - Lucrarea se redactează cu Font 12, Times New Roman, iar distanța dintre rânduri (Spacing) va fi de 1,5

 - Lucrarea va avea maxim 3.500 caractere, inclusiv spațiile libere

 - Titlu/subtitluri se scriu cu Font de 14 și caractere bold

 - Se folosesc diacritice

 - Paginile se numerotează

 - Dacă este cazul, în urma prelucrării de idei sau citate, se menționează la sfârșitul lucrării bibliografie

 - Prima pagină a lucrării (pagina de gardă) trebuie să conțină titlul lucrării, numele autorului/autoarei, Facultatea/Specializarea/Forma de învățământ (Învățământ cu frecventă – IF/Învățământ    cu frecvență redusă – IFR).

2.     Structura lucrării – Eseul trebuie să reflecte:

 - Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale

 - Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate în general și specific de ce URA (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră)

 - Motivele alegerii programului de studii (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră)

 - Motivați alegerea domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică,    limbi străine, educație civică, etc.)

 

b)     În cazul în care alegeți să susțineți Proba de concurs sub formă de INTERVIU

1.     Forma de organizare a Interviului:

- Proba orală, durata interviului: 15 minute

2.     Conținutul Probei – Candidatului i se adresează întrebări privind:

Prezentarea candidatului și a activității sale din timpul liceului, precum și a preocupărilor extra-curriculare și a activităților vocaționale

Motivele alegerii continuării studiilor la o universitate, în general, și specific de ce la Universitatea Româno-Americană (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră)

Evaluarea motivelor candidatului privind alegerea unei specializări / program de studiu

Motivați alegerea domeniului de studii folosind argumente din cunoștințele generale dobândite pe parcursul anilor de studii de liceu (din economie, istorie, geografie, comunicare, informatică,    limbi străine, educație civică, etc.)

CLICK AICI PENTRU METODOLOGIE ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ 

CLICK AICI PENTRU LOCURI SCOASE LA CONCURS – ADMITERE LICENȚĂ 2021 

 

 
Cluj:

1)    Facultatea de Matematică și Informatică (UBB)


            Criterii de selecție pentru toate specializările:

                        - Specializarea MATEMATICĂ INFORMATICĂ  - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și engleză

                        - Specializarea MATEMATICĂ INFORMATICĂ  3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și engleză


                    a) Media de admitere este nota de la proba scrisă (tip grilă) susținută din Matematică sau Informatică, conform preferințelor candidatului exprimate la înscriere.

                    b) Facultatea de Matematică şi Informatică oferă candidaţilor cu rezultate foarte bune la olimpiade şcolare de specialitate anumite facilităţi. Mai multe detalii pe site-ul facultății.

CLICK AICI PENTRU Procedura de înscriere şi acte necesare la admiterea la facultate, nivel licenţă, 2021

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

 

Documente scanate necesare pentru înscriere:

 

1.    Fișă tip de înscriere (Anexa 1 generată de aplicația de preînscriere online);

2.    Fisa candidatului – date de concurs (Anexa 3)

3.    Diplomă/atestat/adeverință de bacalaureat (dacă diploma de bacalaureat nu a fost eliberată până în momentul înscrierii) și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);

4.    Certificat de naștere;

5.    Carte de identitate;

6.    Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii) sau certificat de competenţă lingvistică de la Bacalaureat, cu condiția ca din cele 5 calificative 3 să fie de minim B2, pentru candidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională. Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să depună un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.

7.     Adeverință medicală tip cu specificarea: apt pentru concursul de admitere;

8.     Acte din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicită acest lucru în condiţiile prezentului regulament; Adeverinţa trebuie să fie datată în perioada înscrierilor la concursul de admitere sau înaintea perioadei de înscriere. Nu se acceptă depunerea adeverinţei şi scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere.

9.    Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri. In cazul în care diploma nu este în limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia în limba română.

10.  Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa 3) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.

11.  Adeverinţă/adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare şi nu are debite faţă de Universitate;

12.  Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;

13.  Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;

14.  Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare).

 

2)    Facultatea de Automatică și calculatoare

REGULAMENT LICENȚĂ

Teste grilă

- Formular înscriere pregătire admitere


Iași:


1)    Facultatea de Informatică (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)

- Admitere


2)    Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

- METODA DE SELECŢIE:

Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE. Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

 

MA = MBac (media obţinută la examenul de bacalaureat)

 

Sunt admişi:

-  fără concurs – premianţii (locurile I, II, III şi menţiune) la olimpiade naţionale/internaţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau Tehnologia Informației, precum şi la profilul Tehnic-Electric la una din calificările Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii.

-  cu bonificaţie de 1 punct la media finală – candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”.

 


 

Brașov:

1)    Facultatea de Matematică și Informatică (Universitatea Transilvania din Brașov)

 CLICK AICI PENTRU https://admitere.unitbv.ro/images/Admitere/Metodologia_de_admitere_2020.pdf

 CLICK AICI PENTRU Întrebări frecvente


Timișoara:

1)    Facultatea de Matematică și Informatică (Universitatea de Vest din Timișoara)

CLICK AICI PENTRU  CONCURS

CLICK AICI PENTRU  REGULAMENTUL CONCURSULUI

CLICK AICI PENTRU  ÎNSCRIERE

*Participarea la concurs este condiţionată de înscrierea, până cel târziu în data de 10 aprilie 2021, prin intermediul formularului accesibil aici.


2)    Universitatea Politehnică Timișoara

- DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documente: AICI

- Informații generale:

 

a)    OMEC 4205/6.05.2020 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

 

b)    METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2020;

Anexe la Metodologie:
 

->  Anexa 1 - Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere
 

->  Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
 

->  Anexa 3 - Procedura de admitere pe baza de portofoliu - ”Admitere 2020 - Examen online” la Facultatea de Arhitectură și Urbanism
 

->  Anexa 4 - Derularea probei de matematică în cadrul secțiunii 6 de admitere la licență

 

->  Anexa 5 - Procedura de admitere pe bază de portofoliu - ”Examen ONLINE bazat pe portofoliu de realizări! la Facultățile de Automatică și Calculatoare și Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

·       Șablon portofoliu (doc)exemplu de completare portofoliu (pdf)exemplu DOSAR portofoliu (zip) 

 

->  Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere

 

                Informații Admitere Învățământ la distanță/Frecvență redusă (AICI)

                Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Ți-a plăcut articolul? Dă-i share 😄

Articolul anterior PROGRAMA SI SUBIECTE BAC 2021 + BAREM
Articolul urmator Tablouri unidimensionale. Vectori
Back
x
Acest website utilizează cookie-uri pentru a creea o experiență cât mai plăcută. Învață mai multe Acceptă